White Point Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ WHITE POINT

Обществена пералня WHITE POINT има удоволствието да Ви предостави професионални перални услуги(“Вие” или “клиент”), при спазване и приемане на условията, изложени по-долу. Моля, прочетете внимателно общите условия! Използването на услугите на Обществена пералня WHITE POINT показва Вашето съгласие за обвързаност с всички условия, съдържащи се тук. Като се регистрирате за перилни услуги, Вие давате доброволно съгласието си, че ще бъдете автоматично регистрирани като клиент. Анулиране на регистрация може да се извърши, ако уведомите office@whitepointbg.com минимум (14) четиринадесет дни предварително. Ако не сте съгласни, трябва да ни информирате и да преустановите използването на услугата незабавно. Това споразумение е изцяло между Обществена пералня WHITE POINT и неговите клиенти и по никакъв начин не представлява или предполага никакво взаимоотношение с трети страни.

1       График на доставките

1.1    Клиентът за пране от услугата VIP Pick up/Drop off получава услугата от врата до врата. Прането се взема от посочения адрес и се оставя на същия, съгласно услугата, заложена в поръчката. Клиентите на план VIP Pick up/Drop получават фирмена чанта за пране с обем до 6 кг.

1.2    Вашето прането ще бъде обработено и върнато обратно в зависимост от услугата посочена в заявката PRIORITY EXPRESS / ECONOMY. Пране оставено след 17:00ч. на съответния ден при заявена PRIORITY EXPRESS поръчка ще бъде обработено в рамките на 8 часа

1.3    Описание на видовете заявки:

1.3.1  PRIORITY EXPRESS – ДО 4 – 8ЧАСА;

1.3.2  ECONOMY – ДО 72 ЧАСА.

2       Процедура и условия

2.1    Услугите на Обществена пералня WHITE POINT ще предоставят на клиентите си с абонамент VIP pick up/drop off торба за пране и ще ги маркират за лесно идентифициране. Обществена пералня WHITE POINT си запазва правото да не взема продукти, които не се намират в тези чанти, но може да реши да вземе такива артикули по свое усмотрение.

2.2    Клиентът се съгласява да не включва някое от следните неща, които са в или прикрепени към някои от артикулите, които трябва да бъдат изпрани, или в торбите за пране на клиента:

2.2.1  Артикули, които не могат да се перат;

2.2.2  Артикули, които са етикетирани за измиване на ръце и/или само за химическо чистене;

2.2.3  Всякакви други предмети, които не са предназначени за пране.

2.3    Клиентът е отговорен за всички и всякакви щети, причинени от елементи, останали в облеклото на клиента или в чантата за пране, които причиняват щети на облеклото на всеки клиент, почистващите машини или друго имущество на Обществена пералня WHITE POINT или неговите клиенти. Обществена пералня WHITE POINT не носи отговорност и не заплаща за каквато и да е загуба, повреда или кражба на артикули, оставени без надзор от страна на клиента за получаване или доставка. Клиентът е отговорен за това, че неговата чанта за пране е на разположение на служител на Обществена пералня WHITE POINT или е оставена в помещение с денонощен достъп.

3       Плащане

3.1    Съгласно ценоразпис(Индивидуални клиенти или Хорека) на Обществена пералня WHITE POINT, всички обявени цени за индивидуални клиенти са крайни, в български лева и с включен ДДС.

3.1.1  Плащане по банков път ProCredit Bank (Bulgaria) АД IBAN: BG59PRCB92301052388901 BIC: PRCBBGSF Горепосочената сметка е в български лева. В IBAN-a няма буква “О”. Основание за плащане: поръчка номер, разписка, фактура и др.

3.1.2  Кредитна и дебитна карта Плащането може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта, като става по сигурен начин, чрез който са защитени данните на потребителя. Поддържани карти:

3.1.3  Maestro, Visa, Master Card. (В Процес на разработване).

3.1.4  В брой.

3.1.5  Предплатена услуга(абонамент).

 

4       Опис на пране/Специални листове за инструкции

4.1    Опис на пране/специални листове за инструкции са на разположение на страницата https://www.facebook.com/whitepointbg/ или при поискване, могат да бъдат изпратени по електронен път. Опис на прането/специални инструкции трябва да се използват с единствената цел да следят вещите. Услугите за пране на WHITE POINT по собствено усмотрение могат да изберат да не отговарят на заявки, поставени в списъци с описи/специални инструкции.

4.2    Цялата предоставена информация за прането/специалните инструкции от клиента трябва да бъде максимално точна и ясна. WHITE POINT не носи отговорност за артикули, които не са изброени в списъците със специални инструкции. Клиентът се съгласява да попълни опис на пране/специален лист с инструкции за всички артикули в торбата за пране на WHITE POINT. Ако някои артикули, не са в описа на прането/специалната инструкция, WHITE POINT перилни услуги си запазват правото да попълнят един, на базата на артикулите вътре в чантата, без предизвестие на клиента.

4.3    Ако има несъответствие между това, което е посочено във всеки опис/специален лист за инструкции, и действителните елементи, оставени в чантата, WHITE POINT си запазва правото да промени инвентара/специалния лист за инструкции и въз основа на внимателна проверка да направи окончателния списък за действителното съдържание на торбата без предизвестие на клиента.

4.4    Клиентът се съгласява с всички такива промени. WHITE POINT перилни услуги не се съгласяват с точността на всеки инвентаризационен/специален лист за инструкции, попълнен от клиента, освен ако не е потвърден от персонала или видеонаблюдението.

5       Грижа за Прането.

5.1    Обществена пералня WHITE POINT не носи отговорност за това, че прането Ви се свива, избледнява или по друг начин се променя или износва при нормалния процес на пране и сушене на пране.

5.2    Обществена пералня WHITE POINT не носи отговорност за щети от дрехи, които пускат цвят при първо изпиране, ако не сме били информирани в инвентаризацията/специалните листове за инструкции, че е нова. WHITE POINT не носи отговорност за щети, нанесени на Вашето пране по време на нормално изпиране и сушене, като падане и/или разхлабване на копчета и мъниста,  разтваряне на шев и т.н.

5.3    Тъй като сме професионалисти, ние използваме стандартни практики в индустрията и се отнасяме с всяко облекло/текстил с разумна грижа. Присъщите дефекти на производителя, слабите материали, загубата на цвят от битовите химикали или предишното оцветяване не могат да бъдат предотвратени или отстранени и няма да бъдат отговорност на услугите за пране на WHITE POINT. При използване на нашите услуги, ние не носим отговорност за вещи, обозначени САМО ЗА РЪЧНО ПРАНЕ, ДА НЕ СЕ СУШИ В СУШИЛНЯ или други инструкции за специални грижи.

6       Повреди, щети и съхранение.

6.1    В случай, че Вашата дреха е загубена или повредена при използване услугите на обществена пералня WHITE POINT, ние ще ви възстановим стойността й, както е посочено в справочника за претенции от Международния институт за платове(IFI). Това ръководство отчита средния живот на дрехата, амортизация за възрастта на артикула и текущите разходи за подмяна. Ако  клиентът не може да удостовери възрастта на дадена дреха, то обществена пералня WHITE POINT, по собствено усмотрение, може да ограничи минималната възраст на дадена дреха до една година. Ако няма налична текуща цена за подмяна(например, защото артикулът вече не е наличен в магазините), WHITE POINT може да замени стойността с тази на сходен артикул, който е наличен в момента.

6.2    Максималната отговорност, поета от обществена пералня WHITE POINT, е сто лева за артикул (100,00 лв) за артикул, но не повече от триста и петдесет лева (350,00 лева) на поръчка и са обект на стандартни амортизационни схеми, както е посочено в Ръководството за справедливи искове от Международния институт за платове.

6.3    Въпреки, че обществена пералня WHITE POINT не носи отговорност за щети или загуби по вина на трети страни, ние можем, по свое усмотрение, да изберем да обезщетим клиента в тези събития, съгласно IFI стандартите, описани по-горе.

6.4    Ние не носим отговорност за предварително съществуващи щети по дрехи. Ако открием някакви предварително съществуващи повреди или се притесняваме за устойчивостта на цветовете, възрастта или слабостта на тъканта, ще се свържем с Вас, за да получим съгласието Ви, преди да продължим с извършването на услугата. Ако не успеем да получим своевременно Вашето разрешение, може да върнем артикула, без да го обработим.

6.5    Липсващите или повредени артикули трябва да ни бъдат съобщени в рамките на до дванадесет (12) часа от доставката на артикула/артикулите. Ако смятате, че обществена пералня WHITE POINT не е върнала даден артикул, но нямаме запис за същия (опис на прането), молим да ни информирате незабавно, за да започнем разследване и най-учтиво Ви молим да проверите и в дома си! Ако до пет (5) дни артикулът не бъде намерен, можем да компенсираме загубата на артикула в съответствие с ръководството на Международния институт за платове (IFI) по наша преценка.

6.6    Пране, което е оставено за период по дълъг от 30 дни, ще бъде таксувано с такса за съхранение в размер на 2,00 лева на ден след тридесет(30) дни. Тази такса може да бъде коригирана или отменена по изключение и по абсолютна преценка на обществена пералня WHITE POINT и ние няма да носим отговорност за нито един артикул повреден, изгубен или дарен за благотворителност след тридесет(30) дневния период. Отговорност на клиента е да се свърже с нас по отношение на всички артикули, останали и непотърсени в тридесет дневен срок, за да ни уведоми за всякакви трудности, които пречат да вземе прането си, така че таксата за съхранение да може да бъде коригирана или отменена.

7       Рекламации.

7.1    Отговорността на обществена пералня WHITE POINT се ограничава до общия размер на повреденото пране в съответствие с условията за рекламации на Международния Институт по Платове. Обществена пералня WHITE POINT не носи отговорност за всякакви последващи, специални, косвени, случайни или наказателни загуби или щети, независимо дали обществена пералня WHITE POINT e знаела или трябвало да знае за вероятността от такава загуба или вреда. Обществена пералня WHITE POINT отказва всички гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на услугите, предоставяни на клиента.

8       Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителя. WHITE POINT не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

9       При използване услугите на Обществена Пералня WHITE POINT Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

10   Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от WHITE POINT относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите услуги на дадения от него адрес на електронна поща.

 

Настоящите общи условия влизат в сила на 1 март 2020 г.